Polityka Prywatności

Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowychi oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Administratora Danych Osobowych serwisu oraz wskazuje możliwości kontaktu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, świadomie przekazujecie Państwo nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą znajdować się również inne dane osobowe.

Są one wykorzystywane i przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może być archiwizowana i nie możemy jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Macie Państwo prawo do jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony oraz domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziliście (jeżeli podlegała ona archiwizacji).