Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Przeczytane Sprzedane

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym firmy Safe Work Mariusz Wardziukiewicz 31-512 Kraków ul.Topolowa 4/18, NIP 675-119-77-79, REGON 120181201, miejsce prowadzenia działalności: terytorium Polski (dalej zwaną Sklepem).

2.Niniejszy regulamin nie określa sprzedaży prowadzonej w serwisach aukcyjnych innych operatorów, w szczególności takich jak Allegro.pl, Ebay.pl.Sprzedane.pl Olx.pl.  W tym przypadku zastosowanie mają jedynie regulacje w zakresie nieokreślonym w umowach zawieranych z wykorzystaniem tych serwisów. Klientem określa się osobę deklarującą chęć zawarcia umowy z operatorem Serwisu.

3.Serwis jest platformą reklamową usług Sklepu dostarczającym informacji handlowej i umożliwiającym składanie zapytań dzięki udostępnianym rozwiązaniom teleinformatycznym.

4. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie związanym z działalnością Sklepu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej „Klientem”.
 5. Klient sklepu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem.
 6. Asortyment sklepu stanowią książki używane, których dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką listową poleconą lub priorytetową lub paczką kurierską nadaną, bądź poprzez przygotowanie do odbioru własnego w siedzibie Sklepu.
 7. Klient wybiera asortyment Sklepu prezentowany na stronie internetowej www.przeczytanesprzedane.pl i składa zamówienie poprzez dodanie wybranego asortymentu do „koszyka”. Oferta Sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na powyższej stronie internetowej i obowiązuje do czasu wyczerpania asortymentu Sklepu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o ile nie zaznaczono inaczej),lecz rozumie się ją w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego za zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w polskich złotych. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.

9. Cena książki nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dodany do całkowitej ceny zakupu po dokonaniu wyboru formy przesyłki przez Klienta. Ostateczna kwota zamówienia będzie składała się z ceny ksiażki/ek i ceny dostawy. Koszty  dostawy zobowiązany jest ponieść Kupujący.

10. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (e-mail) ze Sklepu.
11. W przypadku wybranej płatności przelewem, warunkiem realizacji zamówienia jest wpłynięcie należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu lub przesłanie na adres e-mail sklepu potwierdzenia przelewu. W przypadku braku potwierdzenia opisanego w punkcie 1 bądź wpłaty należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wysyłką książki/ek.
 12..Umowa kupna-sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu w ramach sprzedaży wysyłkowej zostaje zawarta najpóźniej z chwilą: akceptacji przez kupującego regulaminu, całościowych kosztów zamówienia wraz z kosztem i sposobem dostawy podanych w informacji zwrotnej na nośniku trwałym przez przedstawiciela Sklepu i jednocześnie:
– chwilą zaksięgowania na rachunku Sklepu kwoty pokrywającej ceny książek i kosztu dostawy w pełnej wysokości – przy płatności dokonywanej przelewem, 
– chwilą zaksięgowania na koncie Sklepu kwoty pokrywającej ceny książek i kosztu dostawy w pełnej wysokości – przy płatności dokonywanej elektronicznie, 
– chwilą otrzymania przez Sklep przekazu pieniężnego pokrywającego ceny towarów i kosztu dostawy w pełnej wysokości, 
W przypadku dokonania wpłaty w niepełnej wysokości lub po upływie terminu 7 dni sprzedający może wezwać kupującego do jej uzupełnienia, odmowić zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub odstąpić od zawartej umowy bez odszkodowania. Kupujący może zostać wówczas obciążony kosztami, które poniósł sprzedający w związku z realizacją umowy. Przy braku innych oświadczeń wpływ pełnej kwoty usługi na rachunek Sklepu uznaje się za akceptację całościowych kosztów i warunków zamówienia. W przypadku braku innych ustaleń towar zostanie nadany w terminie pięciu dni roboczych. W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 13 .Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od chwili dokonania dostawy bez podania przyczyn. Warunkiem skorzystania z niego jest przesłanie do siedziby sprzedającego oświadczenia o rezygnacji z zakupu na nośniku trwałym  oraz niezwłoczne odesłanie towaru na koszt własny wraz z dowodem zakupu (paragonem/rachunkiem) w stanie niezmienionym w terminie 14 dni. Zwrot środków przez sprzedającego nastąpi w teminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenie o rezygnacji z zakupu, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem zwróconego towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku obiektywnego braku możliwości technicznych zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty zwrot nastąpi na wskazany rachunek bankowy kupującego. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu, który nabył rzeczy w toku aukcji publicznej.
 14. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia książek  bez wad innych niż podane w opisie. Kupującemu przysługuje prawo rękojmi. Odpowiedzialność dotyczy książek używanych, ale nie obejmuje zmniejszenia wartości lub użyteczności, które jest normalnym następstwem ich prawidłowego używania oraz wad fizycznych, o których kupujący wiedział w chwili zakupu. Dla materiałów drukowanych oferowanych przez Sklep, przyjmuje się, że wady fizycznej nie stanowią, pomimo braku wyszczególnienia: 
– współmierne do wieku przebarwienia kart będące wynikiem naturalnych procesów starzenia papieru, jego struktury chemicznej i pierwotnej jakości, 
– zewnętrzne zakurzenia bloku i wypłowienia oprawy w stopniu niewpływającym istotnie na obniżenie wartości rzeczy czy znaczące pogorszenie jej stanu estetycznego, 
– łatwousuwalne (np. ołówkowe) zapiski, 
– braki elementów trwale niezwiązanych z książką (np. obwolut) o ile nie są one wymienione w indeksach, 
– wady ujawnione w toku użytkowania, jeśli są one konsekwencją wad znanych kupującemu w chwili zakupu, takich jak w szczególności: zawilgocenia, zagrzybienia, niespójność bloku itp.
-pieczęcie bibliotek i innych organizacji
– podpis wcześniejszego właściciela
Przyjmuje się, że jeśli nie zostało to określone, każda oferowana książka jest towarem używanym. W przypadku stwierdzenia wad usługi, wad książki lub jej niedoręczenia reklamację należy złożyć na nośniku trwałym przesyłając ją na adres Sklepu lub adres poczty elektronicznej wymieniony w pkt. 1. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane jednoznacznie identyfikujące kupującego, szczegółowy opis i czas ujawnienia wady oraz ewentualnie sugerowany sposób jej naprawienia. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o jeden miesiąc, o czym kupujący zostanie poinformowany. W przypadku uznania reklamacji kupującemu przysługuje prawo wyboru obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.
 15. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm) jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł oraz pojedyncze lub znajdujących się w zbiorach rękopisy, które mają więcej niż 50 lat i których wartość przekracza 4 000 zł.
 16. Administratorem danych osobowych jest operator Serwisu wyszczególniony w pkt 1.
 17. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 18. Poprzez zarejestrowanie się Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę dane osobowe mogą być wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 19. Klient ma prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 20. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie.
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 22. W wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe Sklep kontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu uzupełnienia tych danych. Jeśli do miesiąca czasu od momentu złożenia zamówienia Klient nie uzupełni danych, Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 23. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej sklepu ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

24.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 lutego 2017 r.

25.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.